Clasa a VIII-a Programa

Programa pentru Olimpiada de limbǎ, comunicare şi literaturǎ românǎ

Clasa a VIII-a

  1. Lectura

1.1. Cartea – obiect cultural (actualizare).

1.2. Teoria literară

1.2.1. Structurarea operei literare. Actualizarea – prin investigarea unor texte literare – a cunoştinţelor referitoare la structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii). Relaţiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Actualizarea, prin investigarea unor texte literare, a structurii textelor lirice. Eul liric.

1.2.2 Figurile de stil (actualizare). Alegoria.

1.2.3. Versificaţia. Măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa (actualizare). Versul

liber.

1.2.4. Genuri şi specii.

Genurile epic şi liric. Specii literare obligatorii:, nuvela (fragment). *Scrieri SF.

1.3 Textul

1.3.1 Texte literare – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii.

1.3.2 Texte nonliterare: texte publicitare, *articolul de ziar/ de revistă.

  1. Practica raţională şi funcţională a limbii

2.1. Comunicarea orală

Situaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare). Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentative (argumentarea / susţinerea opiniilor şi apreferinţelor). Rezumatul oral (actualizare).

*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:

– susţinerea argumentată a unui schimb verbal direct;

– exprimarea sau acceptarea de opinii diferite;

– exprimarea şi motivarea unei atitudini / reacţii;

– prezentarea unor produse realizate individual sau în echipă.

2.2. Scrierea (actualizare)

Comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor

cerinţe date. *Conspectul.

Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor).

  1. Elemente de construcţie a comunicării

3.1. Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (actualizare).

Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.

3.2. Lexicul (actualizare)

Vocabularul fundamental şi masa vocabularului. Dinamica vocabularului.

Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare). Familia de cuvinte (actualizare).

Prefixoidele*. Sufixoidele* (ambele pe bază de aplicaţii).

Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale. Neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor.

Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.

Categoriile semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare).

Paronimele. Pleonasmul.

3.3. Noţiuni de fonetică (actualizare). Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar.

3.4. Sintaxa propoziţiei şi a frazei.

3.4.1. Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.

Predicatul verbal şi predicatul nominal (actualizare). Predicatul nominal incomplet.

Probleme ale acordului (acordul după înţeles, acordul prin atracţie).

Propoziţia subordonată predicativă.

3.4.2. Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.

Subiectul(actualizare).

Propoziţia subordonată subiectivă. Natura elementului regent al propoziţiei subiective.