Programa Bacalaureat

 

Conținuturi de revăzut pentru subiectul II

 1. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare
Competenţe specifice Conţinuturi asociate
2.1. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere –  temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume

–  genuri literare: epic, liric, dramatic

–  modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite

2.2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ –  particularităţi ale construcţiei subiectului în  textele narative

–   particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final, episoade/secvenţe narative, tehnici narative

–   instanţele comunicării în textul narativ

–  construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a personajului; tipuri de personaje

–  tipuri de perspectivă narativă

–   specii epice: basm cult, nuvelă, roman

–  registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului

–   stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber

2.3. Identificarea  şi  analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic –  particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic

–  particularităţi ale compoziţiei textului dramatic

–   modalităţi de caracterizare a personajelor

–   registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului

–  specii dramatice: comedia, drama

–  un text dramatic postbelic

–  creaţie dramatică şi spectacol

–  cronica de spectacol

2.4. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic –   titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică

–   sugestie şi ambiguitate

–   imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie

–   poezie epică, poezie lirică

–   instanţele comunicării în textul poetic

2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte –   viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, sensuri multiple ale textelor literare

–   limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; limbajul muzicii (pentru proba orală)

2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură

 

Conținuturi de revăzut pentru subiectul III

 

 1. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
Competenţe specifice Conţinuturi asociate
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea –     trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere
3.2. Construirea  unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate

 

–     fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii române

–     perioada veche (formarea conştiinţei istorice)

–     curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul

–     perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; România, între Occident şi Orient; criticismul junimist)

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului)

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; orientări avangardiste, identitate culturală în context european)

d.  perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

–     curente culturale/literare româneşti în context european

 1. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice Conţinuturi asociate
4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere –         construcţia textului argumentativ; rolul conectorilor în argumentare,  structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare, scrise sau orale

–         logica şi coerenţa mesajului argumentativ

4.2. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie –   verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri sintactice în argumentare

–        construcţia discursului argumentativ: structuri specifice, conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ

4.3. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii –   textul critic (recenzia, cronica literară, eseul, studiul critic)

în raport cu textul discutat

–   interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară

–   eseul structurat, eseul liber

 

Autori canonici:

 • Mihai Eminescu
 • Ion Creangă
 • L. Caragiale
 • Titu Maiorescu
 • Ioan Slavici
 • Bacovia
 • Lucian Blaga
 • Tudor Arghezi
 • Ion Barbu
 • Mihail Sadoveanu
 • Liviu Rebreanu
 • Camil Petrescu
 • Călinescu
 • Lovinescu
 • Marin Preda
 • Nichita Stănescu
 • Marin Sorescu.