Programa cls a XI-a

Clasa a XI-a
Continuturi pentru Olimpiada de limba, comunicare şi literatura romana, faza locala

I. Competenţe generale
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare.
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor.
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare.
4. Argumentarea unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

II. Conţinuturi
A. Conţinuturi din domeniul literaturii
FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE
◦ Originile şi evoluţia limbii române (prezentare sintetică)
◦ Studiu de caz: Latinitate şi dacism, puncte de vedere privind fundamentele culturii române
◦ PERIOADA VECHE
◦ Studiu de caz: Dimensiunea religioasă e existenţei
Studiu de caz: Formarea conştiinţei istorice
CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII: UMANISMUL ŞI ILUMINISMUL (prezentare sintetică)
B. Conţinuturi din domeniul limbă şi comunicare
Se vor avea în vedere aspectele normative, inclusiv cele recomandate în ed. a II-a a DOOM:
– norma literară – aspecte evolutive
– uzul diversificat al limbii literare
– variante literare libere
– registre stilistice
– neologisme împrumutate sau formate în interiorul limbii
– variante ortoepice, ortografice şi morfologice
De asemenea, se vor actualiza achiziţiile anterioare ce pot sprijini demersul de înţelegere şi interpretare a textelor literare studiate :
– denotaţie şi conotaţie; sensurile cuvintelor în context
– expresivitatea unor structuri morfologice şi sintactice
– figuri de stil şi procedee de expresivitate
** Fonetică, vocabular, morfologie (recapitularea şi sistematizarea achiziţiilor din gimnaziu).
Comunicare orală şi scrisă
– eseul structurat şi eseul liber – etape ale redactării
– structuri discursive în textele literare şi nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ)
– tehnici ale argumentării
– prezentarea orală a rezultatelor unei cercetări, documentări pe o temă dată
– strategii specifice folosite în monolog şi dialog
– adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse