Programa OLLR cls a VII-a 2017

Continuturi clasa a VII -a

Olimpiada de limba, comunicare si literatura

Faza locala

  1. Lectura

1.1. Cartea – obiect cultural. Editura*. Colecţia*. Asteriscul*. Subsolul de pagină*.

1.2. Teoria literară

1.2.1. Structura operei literare. Structuri în textele epice (*procedee de legare a secvenţelor, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta).

1.2.2. Figurile de stil. Repetiţia fonetică (aliteraţia). Metafora.

1.2.3. Versificaţia. Tipuri de rimă. Ritmul. Piciorul metric (bisilabic). Tipuri de ritm (iambic şi trohaic).

1.2.4. Genuri şi specii. Genurile epic şi liric.

1.3. Textul

1.3.1. Texte literare – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii.

1.3.2. Texte nonliterare: mersul trenurilor, *programul de spectacol.

 

  1. Practica raţională şi funcţională a limbii

2.1. Comunicarea orală

2.1.1. Structurarea textului oral. Textul dialogat şi cel monologat. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor.

2.1.2. Situaţia de comunicare. Situaţia de comunicare dialogată şi monologată (actualizare).

Rezumatul oral (actualizare).

Dialogul formal şi dialogul informal.

*Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire:

– susţinerea unei conversaţii (direct sau telefonic);

– prezentarea unor lucrări / materiale / activităţi realizate individual sau în echipă;

– formularea de argumente sau contraargumente într-o discuţie;

– stabilirea de comparaţii sau de analogii;

– formularea unei opinii.

2.2. Scrierea

2.2.1. Procesul scrierii. Alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată. Organizarea şi

reorganizarea unui text propriu. Cererea.

2.2.2. Contexte şi forme de realizare

Fişa de lectură. *Prezentarea unui eveniment cultural (lansare de carte, vernisaj al unei

expoziţii, premiera unui spectacol de teatru, festivităţi de premiere etc.).

Descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea opţiunilor.

Compuneri narative, descriptive şi informative; inserarea dialogului în compuneri.

Comentarea unor secvenţe din textele studiate; comentarea semnificaţiilor titlului; rezumatul scris (actualizare), caracterizare de personaj.

 

  1. Elemente de construcţie a comunicării

3.1. Noţiuni de sintaxă

Raporturile de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi în frază.

3.2. Lexicul

Sensul cuvintelor în context.

Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.(actualizare)

Derivarea (actualizare). Serii derivative (aplicativ).

Compunerea (actualizare).

Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea (actualizare).

Împrumuturile.

Pleonasmul.

Paronimele.

Categorii semantice (actualizare). Sinonime. Antonime. Omonime.

Cuvintele polisemantice. Polisemia şi omonimia: asemănări şi deosebiri.

*Unităţi frazeologice.

3.3. Noţiuni de fonetică (actualizare).

Folosirea corectă a accentului în limba română. *Nume proprii greşit accentuate.

3.4. Morfosintaxa

3.4.1. Verbul (actualizare). Alte verbe copulative: a ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a însemna, a  părea.

Diatezele: activă, pasivă (complementul de agent), reflexivă (pronumele reflexiv).

Modurile. Timpurile. Persoana. Numărul (actualizare).

Valori expresive ale verbului în diferite contexte (aplicativ).

Verbele personale şi verbele impersonale. Propoziţia fără subiect.

Locuţiunea verbală.

Funcţiile sintactice ale verbului şi ale locuţiunii verbale la moduri personale (predicat verbal, predicat nominal), la moduri nepersonale (subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complemente circumstanţiale, atribut verbal).

3.4.2. Substantivul (actualizare).

Locuţiunea substantivală. Funcţiile sintactice ale substantivului şi ale locuţiunii substantivale (subiect, complement direct, complement indirect, complemente circumstanţiale de de loc, de timp, de mod, atribut substantival genitival, prepoziţional, apoziţional)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *