Stiluri functionale

Stilurile funcţionale

Stilurile funcţionale sunt forme particulare ale limbii literare, specializate în a asigura comunicarea în condiţii specifice.

În limba română, există cinci mari stiluri funcţionale: oficial(juridico-administrativ), ştiinţific, jurnalistic (publicistic), beletristic (artistic sau literar) şi colocvial.

 

STILUL DEFINIŢIE/TIPURI SPECIFICE DE TEXTE PARTICULARITĂŢI
1.Stilul oficial

(juridic-administrativ)

este stilul relaţiilor oficiale, al negocierilor şi al corespondenţei oficiale

–se foloseşte în documente, în expuneri orale cu caracter juridic, administrativ, diplomatic, economic etc.

–Subcategorii: limbajul administrativ, limbajul corespondenţei de afaceri, cel politic, juridic, diplomatic.

–Compuneri specifice scrise sunt: cererea, adeverinţa, informarea, raportul, referatul, procesul-verbal; documente legislative, academice, politice, corespondenţa de afaceri, curriculum vitae, recomandarea, formulare standardizate, chitanţa, bonul etc.

–Compuneri orale: alocuţiunea, toastul, discursul, intervenţia.

–stil nonartistic, obiectiv, neutru, impersonal, clar, precis, accesibil; creaţia lingvistică este eliminată în favoarea stereotipiilor de limbaj.

–textele redactate în stil oficial se caracterizează prin uniformitate, absenţa mărcilor subiective şi a intenţiilor stilistice.

–ele abundă în formule, clişee, tipare sintactice oficializate prin uz (ex. ,,Subsemnatul…, domiciliat în…,posesor al cărţii de identitate cu seria …; se completează cu majuscule)

–folosirea frecventă a formelor impersonale verbale (ex. S-a decis), a clişeelor lingvistice (ex. având în vedere că…; vă rugăm să binevoiţi…)

-se foloseşte o terminologie specifică.

–conţinut normativ, enunţuri clare, lipsite de ambiguitate; respectă proprietatea termenilor;

A. stilul juridic:

–funcţie referenţială; în raport cu realitatea mesajul este preponderent denotativ;

–Emiţătorul este specializat—adică organul legislativ; în acest tip de text, emiţătorul dă receptorului instrucţiuni în legătură cu modul în care trebuie înţeles textul. Instrucţiunile sunt realizate prin mijloace lexicale (trebuie, e obligatoriu, e interzis) sau prin mijloace formale (art. 1.). Receptorul este de obicei specializat–cel care trebuie să aplice legea, dar şi nespecializat—cel care vrea să cunoască legea.

–conform funcţiei mesajului poate fi de informare, educare

–conform încărcăturii emoţionale a mesajului poate fi neutru, prohibitiv.

B. stilul administrativ

–accesibil, clar şi precis; are un număr mai mare de formule fixe decât stilul juridic (cerere, telegramă etc.)

–în cazul cererii, scrisorii oficiale, telegramei, efectul mesajului vizează acordul/dezacordul/aprobare/dezaprobare/respingere/informare

–are funcţie conativă.

2. Stilul

(tehnico-)ştiinţific

–Este folosit în lucrările, comunicările, dezbaterile ştiinţifice şi tehnice.

–Compuneri specifice: descrierea ştiinţifică, referatul, comunicare orală/ scrisă, articolul, studiul, proiectul, prospectul ethnic, dizertaţia, tratatul, sinteza.

–Texte nonliterare, cu funcţie informativă.

–Studiile/eseurile de istorie literară, de critică sau estetică alcătuiesc o categorie aparte de texte ştiinţifice, în care sunt formulate aserţiuni, judecăţi de valoare subiective, într-un discurs personalizat, care valorifică resursele expresive ale limbajului (,,Criticul postmodern nu mai vrea să stea în afar discursului său. Refuză să mai folosească persoana a III-a singular sau persoana întâi plural. Scrie cu precădere la persoana întâi singular”–Eugen Simion, Sfidarea retoricii)

 

–Este un stil nonartistic, ignorând deliberat orice marcă subiectivă (fără mărci ale subiectivității).

–transmite informaţii ştiinţifice, tehnice, utilitare pe baza unor raţionamente logice, deductive, argumentate;

Comunicarea este: neutră, lipsită de accente personale (preferinţă pentru ,,pluralul autorului”); este carcaterizată prin respectarea tuturor normelor limbii literare (fonetice, gramaticale, de punctuaţie).

–Lexicul este lipsit de ambiguitate, sinonimia este redusă, se evită omonimia; cuvintele sunt mai ales monosemantice; se folosesc multe neologisme

–are funcţie exclusiv referenţială (cognitivă sau de cunoaştere)

–se remarcă sensul denotativ al cuvintelor, respectă proprietatea termenilor

–conform tipului de discurs poate fi: nonficţional, argumentativ, descriptiv, explicativ.

–Emiţătorul poate fi specializat (chemist, psiholog, medic etc.). Receptorul este specializat sau nespecializat. Relaţia emiţător-receptor poate fi determinată de emiţător prin numirea publicului-ţintă sau nedeterminată.

–Conform funcţiei mesajului poate fi de informare, educare, publicitar (de ex. textile de tip prefeţe, cuvânt înainte).

–Conform încărcăturii emoţionale a mesajului poate fi critic, polemic, neutru.

Notă! Tot de stilul ştiinţific ţine şi limbajul religios (terminologie arhaică, solemnă, conservatoare şi cu încărcătură emotivă), limbajul politic (terminologie accesibilă şi cu tehnici persuasive).

Informaţiile din stilul ştiinţific se transmit prin diverse tipuri de texte (argumentativ, explicativ, injonctiv, descriptiv, informativ). Într-un text ştiinţific argumentarea are funcţie referenţială, dar într-un  text jurnalistic ea are funcţie conativă.

3. Stilul jurnalistic/publicistic Se foloseşte în mass-media. Este destinat unui public eterogen, cu o pregătire profesională diferită sau cu diverse niveluri de cultură. Scopul pe care-l urmăreşte este acela de informare a publicului, de comentare a faptelor de viaţă socială, de interes economic şi politic pe înţelesul tuturor şi include texte de o mare varietate. Poate să aibă şi scop persuasiv (influenţarea lectorului) şi educativ (se activează în textele care modelează comportamente sociale/individuale pozitive).

Are caracter eterogen, împrumută tipuri de discurs specifice altor stiluri funcţionale; se remarcă prin diversitatea registrelor stilistice.

Subcategorie cu mărci distinctive: stilul publicitar (predomină funcţia persuasivă, strategii textuale menite să capteze atenţia, să convingă potenţialii cumpărători/beneficiari ai serviciilor).

 

Stilul îmbină elemente informative şi afective; atitudine marcată subiectiv, expresivitate stridentă menită a capta interesul;

–varietatea şi bogăţia vocabularului, determinate de diversitatea ariei tematice abordate

–utilizarea limbii literare, alături de formulări specifice limbajului cotidian

–amestecul de elemente ce provin din celelalte stiluri funcţionale (administrativ, ştiinţific, beletristic)

folosirea unui limbaj accesibil, determinat de varietatea publicului-ţintă căruia i se adresează;

utilizarea unor clişee lingvistice (ex. ,,oraşul de la poalele Feleacului”—Cluj-Napoca, ,,perla litoralului”—Mamaia)

apeluri la procedee menite să capteze atenţia cititorului: titluri şi subtitluri incitante, utilizarea unor imagini, ilustraţii grafice, sunet, culoare etc.

–excluderea unor noţiuni ştiinţifice şi explicaţii de strictă specialitate;

–în stilul publicistic, se regăsesc multe elemente ale stilului beletristic, structuri şi construcţii inedite, figuri de stil frapante, formule retorice, cuvinte şi sintagme simbolice (titluri, maxime, citate, parafraze).

–are funcţie conativă

–este orientat spre maximă accesibilitate şi actualitate.

4. Stilul colocvial –Îndeplinește funcția de comunicare în viața cotidiană, între prieteni și membrii familiei.

–Se foloseşte în corespondenţa particulară (scrisoarea, biletul, jurnalul, notiţa, telegrama etc.)

Observație!-Jurnalul literar şi memoriile sunt ,,scrieri de graniţă”, texte nonficţionale în care stilul colocvial, confesiv se asociază celui beletristic.

Are caracter spontan, neelaborat, structuri libere, caracteristici ale oralităţii, lexic variat, natural, nepretenţios, ticuri verbale, mărci ale subiectivităţii, ale implicării afective.

–Este puternic individualizat, reliefând gradul de instrucţie, cultura, mediul socio-profesional etc.

–La nivelul registrului stilistic, particularităţile de limbaj pot ilustra  registrul neutru, registrul solemn, familiar, ironic, ludic, umoristic, gnomic.

–Recurge la elemente suprasegmentale (ton, gestică, mimică).

Regulile gramaticale pot fi încălcate.

–pot fi folosite elemente de argou sau jargon.

–Emiţătorul poate fi specializat sau nespecializat. Receptorul poate fi şi el specializat sau nespecializat. În cadrul acestui stil, relaţia emiţător-receptor poate fi şi de rudenie.

–conform scopului poate fi: informare, educare, divertisment, publicitar.

–Conform încărcăturii emoţionale a mesajului poate fi: emoţional, persuasiv, manipulant, prohibitiv, critic, polemic.

5. Stilul beletristic/artistic –Este stilul operelor literare și se deosebește de toate celelalte stiluri prin scopul său estetic și prin dimensiunea ficțională. Autorul operei literare creează o lume virtuală, cu ajutorul imaginației.

–Comunicările specifice sunt scrise sau orale (folclorul literar, spectacolul teatral—formă sincretică a comunicării artistice); cuprinde operele literare în proză, versuri şi operele dramatice; conform unor specialişti tot aici pot fi incluse eseurile, jurnalele, memoriile, amintirile.

este accentuat subiectiv (reflexiv); se remarcă încărcătura afectivă

–are drept caracteristică fundamentală funcţia poetică a limbajului (expresivă, sugestivă) şi are rolul de a sublinia însuşirile expresive ale limbajului.  Funcţiei poetice I se subordonează funcţia cognitivă, căci realizează o formă specifică de cunoaştere—cunoaşterea estetică.

–Foloseşte frecvent sensul conotativ al cuvintelor; valorifică sensurile multiple ale aceluiaşi cuvânt;

originalitate în exprimare prin inovaţii lexicale, combinaţii inedite de cuvinte, viziune personală asupra lumii;

varietatea lexicală (utilizarea sinonimelor, valorificarea arhaismelor şi regionalismelor, apelul la neologisme şi unităţi frazeologice neobişnuite, la argou, jargon);

se adresează sensibilităţii şi fanteziei cititorului

–nu demonstrează, nu afirmă adevăruri incontestabile, nu intenţionează să convingă, ci propune sisteme de percepţie a lumii, interpretări, unghiuri noi de contemplare a unor lumi posibile, în funcţie de cultura, sensibilitatea, fantezia şi epoca de creaţie în care se integrează autorul;

recurge la procedee stilistice: figuri de stil, imagini artistice.

–pot fi preluate elemente din toate celelalte stiluri

 

Alte stiluri amintite în lucrările de specialitate (tratate în tabelul de mai sus în cadrul stilului oficial sau colocvial):

1.stilul oratoric—cuprinde compuneri destinate pentru a fi rostite în faţa unei adunări; sunt folosite procedeele specifice tehnicii vorbirii libere, în public pentru convingerea auditoriului; poate fi oficial sau neoficial; tipuri de texte: alocuţiunea, toastul, cuvântarea sau discursul.

2.stilul epistolar (-scrisoare-)—ilustrează trăsăturile specifice necesare redactării unei scrisori. Stilul epistolar familiar conţine corespondenţă privată: scrisori familiale, de dragoste, de mulţumire, de condoleanţe, telegrame, bilete, felicitări, e-mailuri. Stilul epistolar oficial conţine corespondenţă de interes administrative şi juridic: scrisori de afaceri, oferte de serviciu, buletine de expediţie, cereri, reclamaţii, curriculum vitae etc.;

 

OBSERVAŢII!

Corespondenţa literară constă în schimbul de scrisori dintre două personalităţi culturale. Uneori, aceste ultime tipuri de scrisori pot fi adresate unor persoane fictive, cu scopul de a expune părerile proprii ale expeditorului asupra unor probleme cu caracter general legate de moravurile sociale, momente istorice sau politice mai importante, de artă sau de idei literare.

Deşi scrisorile literare sunt destinate sau redactate de către personalităţi, expeditorii au în vedere şi posibilitatea publicării acestora, întrucât adesea conţin referiri la actul creaţiei. Ele se situează undeva la confluenţa stilului beletristic  cu stilul epistolar familiar şi cu cel epistolar oficial.

Epistola a devenit şi o specie pur literară. Corespondenţii pot fi, în acest caz, fie reali (de pildă, în secolul al XIX-lea, scrisorile lui Ion Ghica către prietenul său Vasile Alecsandri, care sunt un pretext pentru memorialistica celui dintâi), fie fictivi. Destinatarul este în acest caz colectiv, căci textul se adresează publicului. Secolul al XVIII-lea impune romanul epistolar, al cărui conflict se conturează numai din ce îşi comunică în scrisori mai multe personaje.

Epistola este o specie literară care aparţine în general poeziei didactice, în care se tratează, sub forma unei scrisori, o temă filosofică, morală, artistică etc. Au scris epistole Voltaire, Boileau, Grigore Alexandrescu, Montesquieu (Scrisorile persane, genul epic), Mihai Eminescu (Scrisoarea I etc. ţinând de genul liric).

Memorialistica este o specie literară de graniţă. Cuprinde consemnarea retrospectivă a unor împrejurări şi evenimente cărora autorul le-a fost martor (sau evenimente la care autorul a fost actant, le-a trăit) în cursul vieţii sale. Definindu-se ca preocupare la frontiera dintre literatura confesivă şi istorie, memorialistica prezintă în primul rând un interes documentar, care apare câteodată dublat şi de unul artistic, în funcţie de talentul de evocare al naratorului. Accentual nu cade pe persoana autorului, ca în autobiografie, ci pe faptele şi evenimentele de care acesta a avut prilej să ia cunoştinţă direct, la un moment dat. O formă particulară a memoriilor este constituită din însemnările de călătorie.

Memorialistica poate fi citită şi ca relatare factuală (adevărată sau falsă), dar şi ca text ficţional (nici adevărat, nici fals). Ea devine lectură literară din momentul în care adevărul celor relatate nu îl mai interesează decât în mică măsură pe cititor. Totodată, memoriile pot constitui o importantă sursă documentară. În acest caz, cititorul se preocupă să restituie imaginea corectă a evenimentelor relatate.

Dintre textele memorialistice se detașează jurnalul și memoriile. Acestea utilizează tehnici specifice: introspecția, analiza, confesiunea (jurnalul), evocarea, retrospectiva, retrospecția, exclamațiile și interogațiile retorice, decupajul (memoriile),  povestirea, descrierea, monologul, dialogul. Apare exprimarea la persoana I, subiectivitatea (exprimarea propriilor impresii, opinii, viziune asupra existenței).

Memorii lucrare beletristică  cu character evocator, conţinând însemnări asupra evenimentelor petrecute în timpul vieţii autorului, şi la care a luat parte (ex. Lumea prin care am trecut de Ioan Slavici, Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga.) Utilizând evocarea, retrospectiva, retrospecția, memoriile nu se supun, în mod obligatoriu, unei cronologii. Autorul poate extrage din evenimentele trăite întâmplările, stările, sentimentele semnificative care i-au marcat existența.

Jurnal caiet în care o persoană îşi notează regulat reflecţiile sale asupra evenimentelor cărora le este martoră, asupra acţiunilor sale.  Astfel de texte au fost publicate în măsura în care aparțineau unor personalității ale vieții culturale, științifice. Jurmalul se mai caracterizează prin prezența clișeelor de limbaj (indicarea zilei, lunii, anului, uneori a orei, la care s-a făcut consemnarea), prezentarea unor evenimente semnificative sau banale din viața autorului, în mod cronologic, situația inedită în care autorul este în același timp și narator și personaj, frecvența (uneori zilnică) a consemnărilor, ceea ce are drept consecință, în general, un interval foarte scurt între timpul narării, al consemnării evenimentelor, stărilor și timpul narat, al desfășurării lor efective.

Au scris pagini memorabile de jurnal: Stendhal, Tolstoi, Andre Gide, Titu Maiorescu. În secolul al XX-lea, jurnalul intim a fost mult cultivat, datorită gustului pentru autenticitatea documentului, pentru comunicarea neliterarizată a experienţelor subiective de cunoaştere. Mircea Eliade, Mihail Sebastian şi Camil Petrescu, autori ai unei proze de natură confesivă, bazată pe autenticitatea trăirilor personale, îşi ţin un jurnal al existenţei cotidiene.

 

Bibliografie:

BACIU GOT, Miorița-LUNGU, Rodica, Limba și literatura română. Bacalaureat 2008 și admitere în învățământul superior, București, Editura Corint, 2007.

ENE, Alina, Limba și literatura română. Bacalaureat. 30 de variante pentru proba orală după modelul MEN, București, Editura Niculescu, 2014

PUȘCAȘ, Felicia, Comunicarea. Limba și literatura română: subiecte, teorie, exemplificări, aplicații, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2004.